Skip to content

Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.

Specialista - Opticko-tepelné vlastnosti materiálů a jejich aplikace

 zvesely@ntc.zcu.cz 377 634 832 605 987 635

 Linkedin ResearchGate ORCID

 • opticko-tepelné vlastnosti materiálů a jejich aplikace (pokojové a vysoké teploty) 
 • vývoj nových měřicích metod a měřicích systémů 
 • laserová modifikace opticko-tepelných vlastností pro optimalizaci přenosu tepla  
 • IR termodiagnostika procesů v aditivních technologiích 
 • laserové tepelné testování materiálů s termografickou kontrolou  pro speciální aplikace (vícevrstvé struktury TBC, materiály pro první stěnu ve fúzních technologiích, …) 
 • vedení projektů, zpracování dat, publikace výsledků
 • Ph.D. (2002)
  Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Termomechanické procesy v heterogenní vrstvené struktuře tepelné bariéry při tepelném rázu)
 • Ing. (1997)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev) 
2008 → dosud
Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni 
samostatný vědecký a výzkumný pracovník, senior 
2005 → dosud
Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni 
samostatný vědecký a výzkumný pracovník 
2000 → 2004
Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni 
vědecký a výzkumný pracovník 
1997 → 2001
ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň
výzkumný a vývojový pracovník 

Publikace

H-index – 6, mezinárodní citace – 105, články v impaktovaných časopisech – 18, příspěvky ve sbornících konferencí – 27

Aplikovaný výzkum

patenty – 1, aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) – 21, výzkumné zprávy a lokální příspěvky – 90

VaV projekty 

2023 → dosud
řešitel mezinárodního projektu OPTHERM – Optimalizace FLM procesu s využitím termodiagnostiky, poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), program: INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027, reg. číslo BYCZ01-037
2018 → 2022
účast na řešení projektu LABIR-PAV – Předaplikační výzkum infračervených technologií, poskytovatel: MŠMT, program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018
2017 → 2019
spoluřešitel projektu Vývoj a výzkum krbových kamen, poskytovatel: MPO, program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671
2016 → 2019
účast na řešení projektu TheCoS – Termoplastické kompozitní struktury, poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, reg. číslo 103
2015 → 2019
účast na řešení projektu CENTEM+, poskytovatel: MŠMT, program: Národní program udržitelnosti I (NPU I), reg. číslo LO1402
2012 → 2019
účast na řešení projektu Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky, poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR), program: Centra kompetence (2012-2019), reg. číslo TE01020068
2011 → 2014
účast na řešení projektu CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů, poskytovatel: MŠMT, program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), reg. číslo CZ.1.05/2.1.00/030088
2009 → 2013
účast na řešení projektu Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů, poskytovatel: MPO, program: TIP (2009-2017), reg. číslo FR-TI1/255
2009 → 2012
účast na řešení projektu Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace, poskytovatel: MPO, program: TIP (2009-2017), reg. číslo FR-TI1/273
2008 → 2014
aplikovaný výzkum tepelných procesů v odboru Termomechanika technologických procesů, Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni
2005 → 2010
aplikovaný výzkum termomechanických procesů na Katedře fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
2000 → 2004
účast na řešení projektu Nové technologie Výzkumné centrum v Západočeském regionu, poskytovatel: MŠMT, program: Výzkumná centra, reg. číslo LN00B084
1998 → 2000
účast na řešení projektu Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích, poskytovatel: MPO, program: Zvýšení exportní výkonnosti českého průmyslu, reg. číslo FA-EV/014
1997 → 2001
aplikovaný výzkum zaměřený na průmyslovou termomechaniku ve ŠKODA Výzkum s.r.o., Plzeň
2004 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,

 • Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích – přednášky a laboratorní cvičení, garant předmětu (2007 → dosud)
 • Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích – vybraná laboratorní cvičení (2003 → 2006)
 • Měření ve fyzikálních technologiích – vybraná laboratorní cvičení (1997 → dosud)
 • Technická fyzika pro FEL – teoretická cvičení (2011 → 2012)
 • Fyzika pro aplikované vědy 2 – teoretická cvičení (2008 → 2010)
 • Technická fyzika pro FST – teoretická cvičení (2007 → 2011)
 • Fyzikální praktikum 1 (2004 → 2007)
2005 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,

 • Vedení, oponentury a konzultace diplomových a bakalářských prací