Skip to content

Ing. Zdeněk Veselý, PhD.

Specialista - Opticko-tepelné vlastnosti materiálů a jejich aplikace

 zvesely@ntc.zcu.cz 377 634 832 605 987 635

 Linkedin ResearchGate ORCID

 • optické vlastnosti materiálů za pokojových a vysokých teplot
 • vývoj nových měřicích metod a zařízení
 • aktivní termografie a IR nedestruktivní testování
 • kontaktní a bezkontaktní měření tepelných procesů
 • LabVIEW programování řídicích aplikací
 • testování vlivu extrémních tepelných podmínek na provoz zařízení
 • počítačové modelování tepelných procesů
 • povlakové a tenkovrstvé tepelné bariéry
 • počítačové modelování procesů mechaniky tekutin
 • vedení projektů, zpracování dat, publikace výsledků

2002 – Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Termomechanické procesy v heterogenní vrstvené struktuře tepelné bariéry při tepelném rázu)Ing.

1997 – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)

2008 → dosud
Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
2005 → dosud
Katedra fyziky, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
2000 → 2004
Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
1997 → 2001
ŠKODA VݝZKUM s.r.o., Plzeň, výzkumný a vývojový pracovník
Publikace
H-index – 3, počet citací – 35, články v časopisech – 13, příspěvky ve sborníku – 24
Vývoj
patenty – 1, aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) – 17, výzkumné zprávy a lokální příspěvky – 60
2017 → dosud
spoluřešitel MPO projektu Vývoj a výzkum krbových kamen Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671
2016 → dosud
účast na řešení Česko-Bavorského projektu, ev. č. 103, TheCoS – Termoplastické kompozitní struktury
2015 → dosud
účast na řešení projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CENTEM+ č. LO1402
2012 → dosud
účast na řešení projektu Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky, projekt TE01020068, poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
2011 → 2014
účast na řešení projektu strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Centrum nových technologií a materiálů – CENTEM č. CZ. 1.05/2.1.00/030088
2009 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/255 (program MPO VaV 2009 – TIP) „Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů“
2009 → 2012
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/273 (program MPO VaV 2009 – TIP) „Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace“
2008 → 2014
aplikovaný výzkum tepelných procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni
2005 → 2010
aplikovaný výzkum termomechanických procesů na Katedře fyziky na ZČU v Plzni
2000 → 2004
aplikovaný výzkum termomechanických procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni – projekt výzkumu a vývoje LN00B084 za finančního přispění MŠMT (počítačové modelování tepelných procesů, měření teplot, průmyslové aplikace, počítačové modelování chování povlakových tepelných bariér při tepelném rázu, plazmový nástřik a vlastnosti povlakových tepelných bariér, testování tepelně izolační účinnosti povlakových tepelných bariér)
1998 → 2000
účast na řešení grantového projektu MPO č. FA-EV 014/98 Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích (optimalizace tepelných procesů a použití průmyslových pecí, měření teploty pece a vsázky v průběžných pecích)
1997 → 2001
aplikovaný výzkum zaměřený na průmyslovou termomechaniku ve ŠKODA Výzkum s.r.o., Plzeň (využití metod měření teplot a počítačové simulace termomechanických procesů, intenzifikace procesů kalení výkovků a obrobků, optimalizace ohřevů v průmyslových pecích, chladnutí velkých odlitků, tepelné zpracování velkých rotorů)
2004 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,

2005 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,

 • Vedení, oponentury a konzultace diplomových a bakalářských prací