Skip to content

Zapojení do odborných společností a platforem

The European Technology Platform Photonics21 – Evropa jako lídr ve vývoji a zavádění fotonických technologií

Cílem evropské technologické platformy Photonics21 je ustanovit Evropu v pozici lídra ve vývoji a nasazení fotonických technologií v různých aplikačních oblastech, jako jsou ICT, osvětlení, průmyslová výroba, přírodní vědy, bezpečnost a také vzdělávání. Sdružuje přední odvětví a klíčové stakeholdery v oblasti výzkumu a vývoje fotoniky po celé Evropě a dnes má více než 3000 členů.

Doc. Ing. Jiří Martan, Ph.D. byl zvolen do Rady Evropské technologické platformy Photonics21 – Board of Stakeholders na období 2017 – 2021 a znovu na období 2022 – 2026.

SPIE – the international society for optics and photonics – Rozvoj vědy, techniky a technologie založené na světle

SPIE je neziskovou organizací zaměřující se na rozvoj vědeckého výzkumu a technických aplikací optiky a fotoniky prostřednictvím mezinárodních konferencí, technických fór, publikací a podpory vzdělávání a profesního růstu. V roce 2020 poskytla společnost například více než 5 milionů dolarů na podporu vědecké komunity, zahrnující stipendia a ocenění, vzdělávací programy nebo cestovní granty.

Členem organizace SPIE jsme od roku 2021.

Náš tým získal v roce 2021 již podruhé prestižní grant SPIE Education Outreach pro projekt LabIR Edu – Termovize do škol.

ATD ČR, z.s. – Asociace Technických Diagnostiků ČR

ATD ČR, z.s. je dobrovolnou, nepolitickou, nezávislou, neziskovou a profesní organizací vzniklou za účelem naplňování společného zájmu svých členů v technické diagnostice a údržbě, zejména pak v oborech diagnostiky elektrických zařízení, montážních a optických měření, termografie, tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky.

Prof. Ing. Milan Honner, Ph.D. je členem nejvyššího orgánu v pozici vedoucího odborné skupiny termodiagnostiky.

V roce 2019 vydala ATD ČR, z.s. osvědčení pro naše Schválené školicí pracoviště v oboru termodiagnostiky. Vykonáváme školící a vzdělávací proces určený k přípravě na certifikaci osob na výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE (dle ČSN ISO 18436), poskytujeme nezávislou odbornou pomoc absolventům a organizujeme profesní setkání certifikovaných osob (workshop Termoden) a další specifické semináře

 

 

 

 

 

ČNDT, z.s. – Česká společnost pro nedestruktivní testování

Účelem činnosti ČNDT je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou.

Ing. Michal Švantner, Ph.D. je členem vedení regionální skupiny 04 – Západní Čechy.

European Committee for Standardization (CEN) – Evropský výbor pro normalizaci

Evropský výbor pro normalizaci je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora evropské ekonomiky v globálním obchodu, prosperity obyvatel Evropy a životního prostředí, tím že poskytuje efektivní základnu pro zainteresované strany při rozvoji, údržbě a šíření ucelených souborů norem a specifikací.

Ing. Michal Švantner, Ph.D. je od roku 2016 členem pracovní skupiny CEN/TC 138/WG 11 „Thermographic Testing“.

ELI – European Laser Institute e.V.

Evropský laserový institut je platforma propojující kompetence a znalosti o optických technologiích pro výměnu nápadů a zkušeností, práci na společných projektech a sdílení zdrojů.

Doc. Ing. Jiří Martan, Ph.D. zatupuje v ELI  Západočeskou univerzitu v Plzni od roku 2017.

 

 

EPIC – European Photonics Industry Consortium – Přední světová průmyslová asociace, která podporuje udržitelný rozvoj organizací působících v oblasti fotoniky v Evropě

EPIC zastupuje více než 750 společností a podporuje živý fotonický ekosystém tím, že udržuje silnou síť a působí jako katalyzátor a zprostředkovatel technologického a komerčního pokroku.

Náš tým byl členem EPIC v období let 2022 – 2023.