Skip to content

Společenská odpovědnost

Jako tým jsme si vědomi společenské odpovědnosti, kterou máme za naše výzkumné a vzdělávací aktivity.
Dbáme proto na vývoj technologií šetrných k životnímu prostředí, rovné příležitosti ve výzkumu,
podporu polytechnického vzdělávání a předávání zkušeností další generaci.


Snažíme se vytvářet rozmanité a kreativní prostředí pro naše pracovníky. Bojujeme proti diskriminaci na pracovišti založené na genderu, rase, etnické příslušnosti, národnosti nebo náboženství.

Závazek k standardům evropského výzkumného prostoru jsme deklarovali přihlášením k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování
pro přijímání výzkumných pracovníků. V roce 2018 jsme získali certifikaci
HR AWARD, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers).

K systematickému řešení genderové problematiky jsme se zavázali v rámci Plánu rovných příležitostí 2022-2024, jehož cílem je identifikovat a implementovat inovativní strategie za účelem podpory kulturní změny a rovných příležitostí.

Strategický záměr NTC na roky 2021 – 2025 reflektuje následující dokumenty:

 • Strategický záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2021-2025
 • Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027
 • Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+
 • Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021
 • Inovační strategie České republiky 2019–2030
 • Národní plán obnovy Plán pro oživení a odolnost České republiky
 • Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal)
 • EU Research and innovation strategy 2020-2024
 • Horizon Europe
 • Regionální inovační strategie Plzeňského kraje
 • Integrovaná územní strategie Plzeňské aglomerace 2021 – 2027