Skip to content

SNHRRT

Metoda pro měření spektrální normálové hemisférické odrazivosti (spektrální normálové pohltivosti / emisivity) ve viditelné a infračervené části spektra za pokojové teploty.

Základními částmi experimentálního uspořádání metody je spektrometr, nástavec „integrační sféra“ a kalibrovaný standard odrazivosti. Metoda umožňuje analyzovat propustné i nepropustné objemové materiály a vzorky povlaků v oblasti pokojových teplot a v rozsahu vlnových délek 0.32 až 20 um.

Měřicí aparatura

Složení měřící aparatury

UV-VIS-NIR rozsah

 • disperzní spektrofotometr Specord 210 Plus
 • nástavec integrační sféra s úhlem dopadu 8°
 • Zenith Polymer standardy s rozdílným stupněm odrazivosti, spekulární standardy odrazivosti s vysokou a nízkou odrazivostí

MIR rozsah

 • FTIR spektrometr Nicolet iS50
 • nástavec integrační sféra s úhlem dopadu 12°
 • molybdenový standard odrazivosti

Popis měřicí aparatury

UV-VIS-NIR rozsah

Záření z vnitřního zdroje spektrometru je směrováno zrcátkem do nástavce pro měření odrazivosti – integrační sféry, kde dopadá na vzorek (nebo standard odrazivosti) umístěný na integrační sféře. Záření dopadající na vzorek je odraženo do integrační sféry. Vnitřní povrch integrační sféry je vyroben z vysoce-odrazivého materiálu Spectralon, který zajišťuje odraz (rozptyl) dopadajícího záření do všech směrů, tj. do celé hemisféry. Záření odražené od povrchu vzorku je v integrační sféře několikrát odraženo, dokud neuniká detektorovým portem na detektor.

MIR rozsah

Záření z vnitřního zdroje spektrometru vstupuje do nástavce pro měření odrazivosti – integrační sféry a dopadá na otočné zrcátko, které jej odráží na analyzovaný vzorek (nebo standard odrazivosti). Záření dopadající na vzorek je odraženo do integrační sféry. Vnitřní povrch integrační sféry je opatřen vysoce-odrazivým zlatým povlakem, který zajišťuje odraz (rozptyl) dopadajícího záření do všech směrů, tj. do celé hemisféry. Záření odražené od povrchu vzorku je v integrační sféře několikrát odraženo, dokud neuniká detektorovým portem na detektor. Výhodou integrační sféry je sběr záření odraženého do všech směrů, což umožňuje stanovit absolutní hodnotu odrazivosti pro obecně libovolný vzorek (libovolnou drsnost povrchu).

Varianty uspořádání

UV-VIS-NIR rozsah

V1základní uspořádání bez přídavného nástavce a stínicího elementu
pro vzorky typu A1, B1, C1, D1

MIR rozsah

V1základní uspořádání bez přídavného nástavce a stínicího elementu
pro vzorky typu A1, A2
V2uspořádání se stínicím elementem a bez přídavného nástavce
pro vzorky typu B1, B2
V3uspořádání s přídavným nástavcem bez stínicího elementu
pro vzorky typu C1, C2
V4uspořádání s přídavným nástavcem a se stínicím elementem
pro vzorky typu D1, D2

Specifikace

Rozsahy vlnových délek

UV-VIS-NIR rozsah

V10.32 až 1.2 μm

MIR rozsah

V11.5 až 20 μm
V21.5 až 20 μm
V31.5 až 15 μm
V41.5 až 15 μm

Měřené veličiny

UV-VIS-NIR rozsah

 • spektrální normálová hemisférická odrazivost relativní
 • podíl přímé a difuzní složky odrazivosti

MIR rozsah

 • spektrální normálová hemisférická odrazivost relativní
 • podíl přímé a difuzní složky odrazivosti

Počítané veličiny

UV-VIS-NIR rozsah

 • spektrální normálová hemisférická odrazivost absolutní
 • pásmová normálová hemisférická odrazivost
 • solární normálová hemisférická odrazivost
 • spektrální normálová pohltivost
 • pásmová normálová pohltivost
 • solární normálová pohltivost
 • spektrální hemisférická pohltivost
 • pásmová hemisférická pohltivost
 • solární hemisférická pohltivost

MIR rozsah

 • spektrální normálová hemisférická odrazivost absolutní
 • pásmová normálová hemisférická odrazivost
 • integrovaná normálová hemisférická odrazivost
 • spektrální normálová emisivita
 • pásmová normálová emisivita
 • totální normálová emisivita
 • spektrální hemisférická emisivita
 • pásmová hemisférická emisivita
 • totální hemisférická emisivita
 • spektrální normálová pohltivost
 • pásmová normálová pohltivost
 • integrovaná normálová pohltivost
 • spektrální hemisférická pohltivost
 • pásmová hemisférická pohltivost
 • integrovaná hemisférická pohltivost

Vzorky

Analyzované materiály

Podle charakteru povrchu

A1nepropustné vzorky s náhodnou strukturou povrchu
A2propustné vzorky s náhodnou strukturou povrchu
B1nepropustné vzorky s pravidelnou strukturou povrchu
B2propustné vzorky s pravidelnou strukturou povrchu
C1nepropustné vzorky s náhodnou strukturou povrchu, které by mohly svým charakterem zašpinit vnitřní povrch integrační sféry
C2propustné vzorky s náhodnou strukturou povrchu, které by mohly svým charakterem zašpinit vnitřní povrch integrační sféry
D1nepropustné vzorky s pravidelnou strukturou povrchu, které by mohly svým charakterem zašpinit vnitřní povrch integrační sféry
D2propustné vzorky s pravidelnou strukturou povrchu, které by mohly svým charakterem zašpinit vnitřní povrch integrační sféry

Podle materiálu

 • nepropustné povlaky na objemovém substrátu
 • propustné povlaky na propustném nebo nepropustném objemovém substrátu (měřena je emisivita soustavy povlak – substrát)
 • objemové keramiky
 • kovy
 • plasty
 • sklo

Rozměry a tvary vzorků

UV-VIS-NIR rozsah

 • vzorky ve tvaru hranolu, na jejichž měřené straně bude rovinná plocha o průměru 12 až 45 mm nebo plocha ve tvaru čtverce o hraně 12 až 30 mm
 • maximální výška vzorku 10 mm
 • maximální hmotnost vzorku 1 kg

MIR rozsah

 • vzorky ve tvaru hranolu, na jejichž měřené straně bude rovinná plocha o průměru minimálně 22 mm
 • maximální rozměry hran měřené strany odpovídají čtverci o hraně 80 mm
 • výška hranolu není omezena
 • maximální hmotnost vzorku 1 kg

Výstupy

Výstup metody

 • spektrální analyzovaná veličina – grafické zobrazení spektrálního průběhu veličiny (samostatně pro každé měření) a data v elektronické podobě
 • MIR rozsah – spektrum je v pásmech 2.5 až 2.95 μm, 4.17 až 4.5 μm, 4.8 až 7.9 μm a 13.2 až 17.2 μm ovlivněno pohltivostí atmosféry (vyšší nejistota měření)

Předané výsledky

základní

 • protokol z měření v elektronické podobě ve formátu PDF, případně také v tištěné podobě – příklad UV-VIS-NIR, příklad MIR
 • soubor ve formátu XLSX, který obsahuje protokol z měření v elektronické podobě a hodnoty analyzované veličiny (pro MIR rozsah včetně nejistoty měření)

rozšířené

 • technická zpráva v elektronické podobě ve formátu PDF, případně také v tištěné podobě; obsahuje popis metody a postupu měření, měřené vzorky, souhrn výsledků všech měření, diskusi výsledků a závěry výzkumu