Skip to content

prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Vedoucí týmu

 honner@ntc.zcu.cz 377 634 720 606 522 406

 Linkedin ResearchGate Publons ORCID

 • kvantitativní termografie, měření opticko-tepelných vlastností
 • laserové technologie zpracování materiálů
 • vedení výzkumných projektů
 • zajištění interních a externích spoluprací
 • ochrana duševního vlastnictví a publikace výsledků
 • prof. (2020)
  Západočeská univerzita v Plzni,
  Fakulta strojní,
  profesor pro obor Strojní inženýrství (Opticko-tepelné vlastnosti materiálů a jejich význam pro funkci strojů a technologií)
 • doc. (2006)
  Západočeská univerzita v Plzni,
  Fakulta aplikovaných věd,
  docent pro obor Aplikovaná fyzika (Infračervená kvantitativní termografie ve výzkumu fyzikálních technologií)
 • PhD. (1999)
  Západočeská univerzita v Plzni,
  Katedra fyziky,
  Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Modelování termomechanických procesů v nových technologiích)
 • Ing. (1995)
  Západočeská univerzita v Plzni,
  Fakulta aplikovaných věd,
  Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)
 • 2000 → dosud
  od roku 2013 zástupce ředitele
  od roku 2005 vedoucí odboru – výzkumného týmu,
  2000 – 2005, samostatný a později vedoucí vědecký a
  výzkumný pracovník
 • 1995 → 2001
  ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň
  samostatný a později vedoucí výzkumný a vývojový pracovník
 • 2005
  Universite D’Orleans a výzkumné centrum GREMI, Francie
 • 1996
  Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri-Columbia, USA
 • 1996
  High Temperature Lab, Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota, USA
 • Počet a charakter publikací
  H-index – 12, počet citací – 399, články v časopisech – 39
 • Aplikovaný výzkum
  Patent – 7 , Užitný vzor – 5
  G – Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) – 65
  Z – Poloprovoz, ověřená technologie – 39
  R – Software – 7
  S/A – Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor (do roku 2007) – 31
 • Zodpovědnost za vedení VaV projektů:
  • 2023 → dosud
   NAKOMIR / Národní kontaktní místo infračervených technologií pro
   mezinárodní bezpečnostní výzkum, MVČR, VJ03030035 (koordinátor projektu)
  • 2023 → dosud
   MEDEPOZ / Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu, MVČR, VK01010037 (koordinátor projektu)
  • 2021→ 2022
   BETERKA / Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací, MVČR, VI04000029 (koordinátor projektu)
  • 2018 → 2022
   LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií, MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018 (koordinátor projektu)
  • 2015 → 2019
   vedoucí výzkumného programu C3 – Laserové technologie projektu MŠMT“CENTEM+“ č. LO1402
  • 2012 → 2014
   Hlavní lektor projektu „Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií“ (OP VK reg. č. CZ.1.07/3.2.02/04.0007).
  • 2011 → 2014
   vedoucí výzkumného programu C3 – Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů MŠMT OPVaVpI „Centrum nových technologií a materiálů“ – CENTEM č. CZ. 1.05/2.1.00/030088
  • 2012 → 2019
   vedoucí pracovního balíčku WP9 Diagnostika stavu materiálu a termografie, TAČR Centrum kompetence TE01020068 „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
  • 2012 → 2015
   spoluřešitel projektu MPO FR-TI4/701 „Vize budoucnosti – helický paprsek“
  • 2009 → 2013
   spoluřešitel projektu projektu MPO FR-TI1/255 (program MPO VaV 2009 – TIP) „Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů“
  • 2009 → 2012
   spoluřešitel projektu MPO č. FR-TI1/273 „Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace“
  • 2006 → 2011
   řešitel projektu projektu MPO 2A-1TP1/080 „Trvalá prosperita“ Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních
  • 2007
   řešitel projektu FRVŠ č. 389/2007 „Laboratoř infračervené spektrometrie“
  • 2005 → 2010
   člen tříčlenné rady vedoucích vědeckých pracovníků koordinují řešení výzkumného záměru MŠM 4977751302 „Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi“
  • 2001 → 2004
   aplikovaný výzkum termomechanických procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni – projekt výzkumu a vývoje LN00B084 za finančního přispění MŠMT (termografie, počítačové modelování tepelných procesů)
  • 1997 → 2001
   aplikovaný výzkum zaměřený na průmyslovou termomechaniku ve ŠKODA Výzkum s.r.o., Plzeň (využití metod měření teplot a počítačové simulace termomechanických procesů, chladnutí velkých odlitků, optimalizace ohřevů v průmyslových pecích, žárové nástřiky)
  • 1997 → 2000
   řešitel projektu MPO č. FA-EV 014/98 „Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích“

Západočeská univerzita v Plzni

 • Doktorské studium
  v období 2017-2020 předseda oborové rady doktorského studijního programu Inženýrství speciálních technologií a materiálů, FST, ZČU
 • Magisterské studium
  garant předmětu Měření ve fyzikálních technologiích
 • Vedení a oponentury odborných prací
  • vedení 24 bakalářských, diplomových a disertačních prací v oboru fyziky, termomechaniky, materiálového inženýrství, strojírenské technologie
  • akreditovaný školitel pro doktorské studium na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných věd
  • člen komisí pro obhajoby disertačních prací

 

 • 2022 2023
  EAT – European Association of Thermology 
  Ordinary Membership

 

 • Západočeská univerzita v Plzni
  člen Vědecké rady ZČU
  člen Rady pro celoživotní vzdělávání ZČU

 

 • Nové technologie – výzkumné centrum
  člen Vědecké rady NTC

 

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  člen TNK 11
  člen TNK 80

 

 • Asociace technických diagnostiků ČR
  člen Nejvyššího orgánu
  vedoucí odborné skupiny termodiagnostiky