Skip to content

doc. Ing. Jiří Martan, Ph.D.

Specialista - Termodiagnostika a laserové mikrozpracování

 jmartan@ntc.zcu.cz 377 634 718 608 832 865

 Linkedin ResearchGate Publons ORCID

 • vedení vědeckého teamu Termodiagnostika a Laserové mikrozpracování
 • vývoj měřicích metod pro laserové mikrotechnologie
 • rychlé měření teploty, tepelné procesy a tepelné vlastnosti
 • mezinárodní spolupráce
 • vedení projektů, publikace výsledků

doc. (2019)
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, docent v oboru Strojní inženýrství (Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery)

Ph.D. (2005)
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd a Ecole Polytechnique of University of Orleans, Francie – Fyzika plazmatu a tenkých vrstev, Interakce laseru s materiálem (Thermo-kinetic model of laser-material interaction in the form of criteria equations)

Ing. (2001)
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)

 • 2010 → dosud
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník
 • 2017 → dosud
  Katedra technologie obrábění, Fakulta strojní ZČU v Plzni, docent
 • 2005 → 2011
  Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník
 • 2000 → 2004
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký asistent
 • 2022, 2023
  dvoutýdenní experimentální pobyt v laboratoři LHM, Mittweida, Německo
 • 2019
  týdenní experimentální pobyt v laboratoři LP3, Marseille, Francie
 • 2017, 2018
  Výroční setkání European Laser Institute (ELI) v Mnichově nebo Cáchách
 • 2012 → 2024
  Výroční setkání Evropské technologické platformy Photonics21 (Brusel, Belgie).
  V letech 2017 – 2021, 2022 – 2026 členem Rady (Board of Stakeholders)
 • 2002 → 2004
  Groupe de Recherches sur l’Energétique des Milieux Ionisés (GREMI), University of Orleans, Francie (6 + 9 měsíců)
 • Publikace
  H-index – 14, mezinárodní citace – 539, články v impaktovaných časopisech – 36, příspěvky ve sbornících konferencí – 22
 • Vývoj
  mezinárodní patent – 2, funkční vzorky – 12, ověřené technologie – 9, prototypy – 10, výzkumné zprávy pro průmysl – 18, softwary – 3
 • VaV projekty:
  • 2023 → 2028
   klíčový výzkumník projektu MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů, vedoucí balíčku B.2.1 Laserově-indukované mikro-/nanotexturování a termodiagnostika, Poskutovatel: MŠMT, OP JAK Špičkový výzkum
  • 2021 → 2024
   řešitel mezinárodního projektu M-era.Net ADVENTURE – Pokročilá přı́prava podkladového materiálu pro povlaky posuvným a ultrarychlým laserovým texturováním, poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
  • 2018 → 2022
   klíčový výzkumník projektu LABIR-PAV – Předaplikační výzkum infračervených technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) (účast na řešení)
  • 2016 → 2019
   spoluřešitel Česko-Bavorského projektu 103 TheCoS – Termoplastické kompozitní struktury
  • 2015 → 2019
   účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402 CENTEM+
  • 2015 → 2016
   účast na řešení projektu TG02010011 Laserově texturované povrchy pro tribologické aplikace
  • 2014 → 2016
   spoluřešitel projektu GA14-18938S Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn
  • 2014 → 2015
   řešitel projektu SPIE 00547924 Grant to organize a teacher training with Photonics Explorer kits2
  • 2009 → 2015
   účast na řešení projektu MPO FR-TI 4/701 Vize budoucnosti – Helický paprsek
  • 2013 → 2014
   řešitel projektu SPIE 00349998 Photonics Explorer kit – teacher training and kits distribution for engagement of students in optics and photonics
  • 2011 → 2014
   účast na řešení projektu CENTEM Centrum nových technologií a materiálů – výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
  • 2009 → 2012
   účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/273 „TIP“ Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace
  • 2007 → 2011
   účast na řešení projektu FRVŠ 389-2007 Laboratoř infračervené spektrometrie
  • 2005 → 2011
   účast na řešení výzkumného záměru MŠMT MSM4977751302, Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi
  • 2007 → 2009
   řešitel grantového projektu GAČR 202/07/P027 Měření tepelných vlastností tenkých vrstev v závislosti na teplotě
 • 2001 → dosud
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
   • vybraná laboratorní cvičení předmětů:
    • Měření ve fyzikálních technologiích
    • Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích
    • Fyzikální praktikum
    • Teoretická cvičení z fyziky
   • vedení a oponentury bakalářských a diplomových prací
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
   • vedení diplomových a disertačních prací
   • oponentury disertací a písemných prací pro státní doktorskou zkoušku
   • předseda a člen komisí pro státní doktorskou zkoušku
   • člen oborové rady doktorského studijního programu
   • garantování a vybrané přednášky a cvičení z předmětu: Laserové technologie obrábění a zpracování materiálu
 • 2006, 2007, 2009, 2011
  Univerzita v Orleans, Francie

  • Týdenní přednáškový pobyt v rámci projektu Erasmus – Kvantitativní termografie
 • 2017 → 2022
  The European Technology Platform Photonics21 (zvolen do Rady – Board of Stakeholders)
 • 2022 → 2023
  EPIC – European Photonics Industry Consortium
 • 2017 → dosud 
  ELI – European Laser Institute e.V. (člen)