Skip to content

Projekt Výzkum a vývoj krbových kamen

Název projektu
Výzkum a vývoj krbových kamen
Ev. č. projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671
Program
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Partneři projektu
EUROMETALGROUP s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – Výzkumné centrum
Zahájení řešení
01/2017
Ukončení řešení
06/2019
Cíle řešení
V rámci projektu bude prováděn průmyslový výzkum a experimentální vývoj krbových kamen. Cílem bude nalezení nového řešení spalovací komory krbových kamen, jeho optimalizace a prototypové zkoušky. V rámci výzkumu a vývoje budou probíhat experimentální měření důležitých parametrů spalování u možných nových konfigurací krbových kamen. Bude hledána závislost parametrů spalování na tvaru a velikosti spalovací komory, na počtu míst přivedení spalovacího vzduchu a systému ovládání a regulace spalovacího vzduchu. Důraz v rámci vývoje bude kladen na maximální účinnost spalování a zajištění spalování takovým způsobem, aby emise vznikající při tomto procesu vykazovaly lepší hodnoty, než stanovují schválené předpisy pro ochranu ovzduší na evropské úrovni.
Celkové náklady
10 180 670 CZK