Skip to content

Projekt FRVŠ 389-2007

Název
Laboratoř infračervené spektrometrie
Řešitel
Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Spoluřešitelé
Ing. Petra Vacíková, Ing. Jiří Martan, Ph.D.
Pracoviště
ZČU FAV KFY
TO
A a

Cílem projektu bylo vybudovat pracoviště schopné zajistit praktickou výuku a samostatnou experimentální činnost studentů v oblasti měření optických vlastností v infračerveném oboru spektra.

Konkrétně se jedná o laboratorní metody využívající pořízeného infračerveného spektrometru pro měření:

  1. emisivity povrchů materiálů v závislosti na vlnové délce, teplotě a úhlu,
  2. spektrální závislosti propustnosti tenkovrstvých materiálů, plynných či kapalných prostředí a optických komponent (filtry, čočky, optická vlákna, apod.),
  3. spektrálních závislostí detektivity infračervených detektorů,
  4. pohltivosti materiálů na vlnových délkách používaných infračervených laserů,
  5. spektrálních závislostí intenzity vyzařování zdrojů infračerveného záření.

Vybudované výukové pracoviště má umožnit:

  • názorně ukázat jevy spojené s šířením infračerveného záření,
  • představit metody založené na měření spektrálních závislostí v IČ oboru spektra,
  • samostatnou experimentální činnost studentů v rámci laboratorní výuky.

Odkazy