Skip to content

Projekt Girls’ Labs: Motivační STEM programy pro středoškolačky

Název projektu

Girls Labs: Motivační STEM programy pro středoškolačky


Registrační číslo projektu

CZ.03.01.02/00/22_020/0000850

Poskytovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Program

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Hlavní řešitel

Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – výzkumné centrum

Partner s finančním příspěvkem

Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Partner bez finančního příspěvku

Robert Bosch odbytová s.r.o.


Zahájení řešení

01.09.2023

Ukončení řešení

31.08.2025


Celkové náklady

5 793 910,92 Kč

Abstrakt

V rámci projektu Girls Labs budou realizovány motivační programy pro žákyně středních škol. Cílem projektu je inspirovat dívky, aby uvažovaly o kariéře v oblasti přírodních věd, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) a odbourávat genderové stereotypy s touto oblastí spojené. Genderově senzitivní programy zpřístupní dívkám STEM obory prostřednictvím tzv. hands-on aktivit využívajících výukové termokamery a spojí je s inspirativními ženskými vzory z výzkumného centra NTC a společnosti Bosch.

Hlavní cíl:

Přispět k odbourání genderových stereotypů spojených se STEM obory a rozšířit tak spektrum oborů, o kterém žákyně na pěti vybraných středních školách z Plzeňského kraje, Prahy, Vysočiny a Jihočeského kraje v rámci svého budoucího studijního a profesního směřování uvažují. 

Dílčí cíle:

1. Zvýšit povědomí o genderových stereotypech a proškolit v genderově senzitivním přístupu k vedení motivačních aktivit učitele/učitelky vybraných středních škol a mentory/mentorky NTC (min. 5 proškolených osob).

2. Navrhnout a realizovat genderově senzitivní motivační programy (Girls explore, Girls go for It a Girls create) zaměřené na zatraktivnění STEM oborů v očích žákyň z vybraných SŠ a odbourávat genderové stereotypy spojené se STEM pomocí neformálních vzdělávacích metod (100 podpořených žákyň).

3. Komunikovat téma genderově nestereotypní volby studia široké veřejnosti pomocí projektového webu a sociálních sítí. Předávat postupy, informace a zkušenosti středním školám či dalším institucím, které řeší obdobné potřeby cílové skupiny (4 komunikační výstupy ve formě metodických a výukových dokumentů).

4. Zmapovat vstupní stav v oblasti genderových stereotypů u žákyň vybraných SŠ a evaluovat dopad projektových aktivit na cílovou skupinu – žákyně a vyučující z pěti vybraných středních škol a mentory/mentorky NTC (vstupní a závěrečná evaluační zpráva).Kontakt