Skip to content

Projekt GA14-18938S

Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn

Kód projektu:GA14-18938S
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky
Doba trvání:01.01.2014 – 31.12.2016
Hlavní řešitel:

Anotace

Projekt je zaměřen na základní pochopení počátečního stadia utváření morfologie polymerní pěny zahrnujícího nukleaci nebo fázovou separaci spinodální dekompozicí a koalescenci buněk. Pro tento účel budou využity různé experimentální metody včetně laserověindukovaného vypěňování a tradiční techniky přípravy pěn tlakově či teplotně indukovaným vypěňováním či spinodální cestou, které budou kombinovány s pokročilou analýzou morfologie pěny, termodynamiky, difúze a relaxačních procesů. Na základě zdokonaleného pochopení nukleace a koalescence budou hodnoceny a optimalizovány metody přípravy nano-/mikro-celulárních pěn. Systematické experimentální studie nukleace, spinodální dekompozice, Ostwaldova zrání a koalescence budou doplněny o vývoj termodynamicky konsistentních matematematických modelů kombinujících Cahn-Hilliardovy a ?self-consistent field theory? přístupy s pokročilými stavovými rovnicemi a popisem relaxačních procesů. Koalescence v pozdním stadiu vypěňování bude modelována hybridní metodou diskrétních elementů a bude zahrnovat jak mezifázové tak osmotické děje.

Klíčová slova

polymerní pěna; spinodální dekompozice; rentgenová mikro-tomografie; matematické modelování morfogeneze; Cahnův-Hilliardův model; metoda diskrétních elementů; koalescence buněk; superkritický CO2; nano-pěny